קול קורא – להצטרפות לפורום אומנים תושבי העיר נהריה

 
מספר מכרז:
7777
תאריך פרסום:
2021-04-20 12:00:00
תאריך אחרון להגשה:
20/04/2022 15:00

עיריית נהריה מערך התרבות (להלן: “העירייה” מקים בימים אלו פורום של אומנים תושבי העיר חולון וזאת מתוך כוונה לשלב את האומנים בפעילויות
.התרבות בעיר. הפורום יכיל אומנים ויוצרים מכלל התחומים מוסיקאים, כותבים, ציירים, מעצבים, שחקנים, יוצרי סדנאות יצירה, אומני במה וכיו”ב

:​על מנת להצטרף לפורום, יש למלא את הטופס המצ”ב והעירייה תאשר ההצטרפות בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים

מעל ג​יל 21 י​​ש לצרף צילום ת.ז
מגורים בעיר חולון צילום ת.ז או חוזה שכירות

[email protected]: ​את הבקשות יש לשלוח למערך התרבות, בדואר אלקטרוני
.לפרטים נוספים , ניתן ליצור קשר עם מר מסיקה, מנהל מערך תרבות, בטל’ מספר: 03-5027742
.​מובהר, כי ההצטרפות לפורום אינה מוגבלת בזמן ואולם העירייה תהיה רשאית להפסיקה בכל עת
.העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים או לחלקם ולבקשם להשלים מסמכים או מידע מסוימים
.לעירייה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לא לצרף לפורום פונה ככל שלא השלים את כלל הפרטים הדרושים
מובהר, כי אין בקול הקורא כדי לייצר מחויבות כלשהי של העירייה כלפי איזה מהאומנים. ואין לראות בפרסום זה
משום התחייבות כלשהי של העירייה לקיים פעילויות תרבות ו/או לשלב את האומנים בפעילויות אלה ככל שיהיו
ויכול שהעירייה תשלב רק חלק מהאומנים על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והמוחלט וכן יכול שביחס
לאירועים ספציפיים תפורסם פניה נוספת ו/או הליך מכרזי ו/או קול קורא אחר.​