ממונה על תלונות הציבור

​הממונה על תלונות הציבור, משמשת כערוץ המקשר בין התושבים ובין העירייה על כלל מחלקותיה

הממונה מטפלת במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, תודות ופניות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית

הממונה על תלונות הציבור: טל-אור טובלי
ניתן להגיש תלונה באמצעות הטופס המקוון בהמשך.

פקס: 049879598
לשליחת דוא"ל לממונה על תלונות הציבור לחץ כאן

לתשומת ליבכם:
 • פניות בנושא מפגעים ותקלות יש להפנות בטופס מקוון למוקד העירוני106  (הפנייה לטופס). המוקד העירוני פועל 24/7 וערוך לקבל פניות ולתת מענה יעיל בנושאים שונים.
 • יודגש, כי טרם הפנייה לממונה, יש לוודא שהעניין אינו עומד בבית משפט או בית דין או שהוכרע על ידי בית משפט או בית דין. 

________________________________________

שליחת טופס מקוון לממונה תלונות הציבור

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4יש להזין תעודת זהות מלאה כולל ספרת בקורת
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567
נא להזין תאריך בפורמט הבא dd/mm/yyyy לדוגמא: 01/01/2018

סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

דברי הסבר:


בחלק העליון של הטופס יש לציין את פרטי האדם שנפגע באופן ישיר מהמעשה או המחדל של הגוף הנילון. בתלונות הקשורות בארנונה, יש לציין מספר תעודת זהות ומספר נכס. בתלונות הקשורות בדו"חות חנייה (פיקוח) יש לציין מספר ת.ז. ומספר הודעת קנס. 

בתלונות הקשורות בתהליכי תכנון ובנייה יש לציין מספר גוש וחלקה.

בחלק התחתון (עניין התלונה), יש לציין בקצרה מהו המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התלונה ומהי הפגיעה הישירה שנגרמה מאותו מעשה או מחדל. יש לשים לב לסייגים שקבע החוק בעניין תלונות שלא ניתן לברר. בהמשך מילוי הטופס ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים לתלונה.

הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור


חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, סעיף 5 (א), קובע כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

בהמשך ניתן למצוא טופס תלונה מקוון אשר יקל עליך את הגשת התלונה ועל הממונה את הטיפול בה. מומלץ להשתמש בטופס זה. 

על-פי סעיף 6 לחוק הנ"ל יצוינו בתלונה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

עוד קבע החוק בסעיף 7 מהן התלונות שאין לבררן. להלן עיקרי הדברים:
 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד.
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
 • תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור.
 • תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.