הגשת בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2021

עיריית נהריה

בהתאם לנוהל משרד הפנים למתן תמיכות ולהחלטת מועצת העיר, מודיעה בזאת עיריית נהריה כי בכוונתה לחלק בשנת 2021 כספי תמיכה המיועדים לגופים ללא כוונת רווח  העוסקים בתחום הספורט בלבד (בשלב ראשון) .

גופים ללא כוונת רווח העוסקים בקידום הספורט התחרותי והמקצועני בכל ענפי הספורט יכולים להגיש בקשות תמיכה בהתאם להוראות הנ"ל

עיריית נהריה תפעל לקידום הגופים העוסקים בנושאים הנ"ל ותסייע להם בהתאם לתבחיני התמיכה שנקבעו ע"י מועצת העיר בחודש ספטמבר 2020.

ניתן לעיין בתבחינים לחלוקת התמיכות (בלשונית שקיפות מידע כללי) ולהוריד את הטפסים להגשת הבקשה באתר האינטרנט העירוני בכתובת: www.nahariya.muni.il. (בלשונית טפסים).

כמו כן ניתן להגיע אל הגב' שי-לי פישר  בקומה ג' בבניין העירייה בלשכת מנכ"ל העיריה, על מנת לקבל את התבחינים והטפסים הנ"ל.

יש להגיש את הבקשות (למשרד הנ"ל)  בצירוף כל המסמכים הדרושים, תוך 30 יום ממועד פרסום מודעה זו, ולא יאוחר מיום א' 14/3/2021 .            

בהתאם לנוהל משרד הפנים, בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בוועדת התמיכות.

עיריית נהריה

לצפייה והורדת טופס הגשת הבקשה לתמיכה לשנת הכספים 2021 לחץ כאן