חופש המידע

​​
קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(11)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(16)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(11)
הרחב קטגוריה : פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה בע"מ ‏(1)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(19)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(1)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(35)
הרחב קטגוריה : תמצית הדוחות הכספיים ‏(4)
​​

פרטי הממונה על חוק​​ חופש המידע בעיריית נהריה:

דודו אילוז – עוזר ראש העירייה​ לענייני פרויקטים, ממונה על חוק חופש המידע, ואחראי על נכסי העירייה
   
טלפון: 04-9879871
 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 199 9. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות.  החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מידע:

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
 
קבלת מידע: 
 
לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צלום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
 
ממונה על העמדת מידע לצבור: 
 
מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע

 

 נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה:

 •  בקשה לקבלת מידע​ תוגש בכתב לממונה.
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. 
 • מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה
 • ​המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
  מועדים לטיפול בבקשת מידע:
 • ​הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב.
 • החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבעה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
 • אם לא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה  אגרות טיפול והפקה.
אגרות:​
שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות תעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
 
גובה האגרה עפ"י עדכון מ- 28.3.14:
 
אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.​

 
פטור מאגרה:
 •  מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה הרביעית.
 •  לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל בשעה הרביעית
 •   מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

דרכי תשלום האגרה:

 • המחאה לפקודת עיריית נהריה, שתועבר לממונה על העמדת מידע לציבור.
 • ​תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – באחת מקופות העירייה:
 • בבניין עיריית נהריה שדרות הגעתון 19

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

 • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • ​מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

ערעור:

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים. 
 
הגנה על צד שלישי: 
 • נתבקש מידע הכולל פרטים אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי – תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש
 • צד שלישי שקיבל הודע, רשאי להודיע לרשות תוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה (רצוי בציון נימוקים).
 • ​​החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה
 • ​לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה.​
​​​​