הגשת בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2020

​שימו לב* בהתאם לנוהל משרד הפנים מודיעה בזאת עיריית נהריה על הארכת המועד להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2020 עד ליום א' 16.2.2020

יודגש בפני מגישי הבקשות כי גם טופס פירוט הישגים נדרש להגשה

לצורך הגשת הבקשה יש לצפות להוריד ולמלא את הטפסים הבאים:

  1. הודעת הרשות על הארכת המועד להגשת בקשות לתמיכה - לצפייה בלבד
  2. טופס פירוט הישגים של הגוף מבקש התמיכה - לצפייה הורדה ומילוי לצורך הגשה
  3. טופס בקשת תמיכה - לצפייה הורדה ומילוי לצורך הגשה