מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(10)
הרחב קטגוריה : דוחות מבקר העירייה ‏(8)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(12)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(12)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים ישיבות מועצה ‏(20)
הרחב קטגוריה : פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה בע"מ ‏(4)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(19)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(2)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(29)
הרחב קטגוריה : תמצית הדוחות הכספיים ‏(3)
​​