מידע מוניציפאלי

​​​​​​​

קובץ
הרחב קטגוריה : דוחות הממונה על חופש המידע ‏(8)
הרחב קטגוריה : דוחות מבקר העירייה ‏(8)
הרחב קטגוריה : וועדת השלושה ‏(6)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים איכות הסביבה ‏(4)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים וועדת תמיכות ‏(11)
הרחב קטגוריה : פרוטוקולים ישיבות מועצה ‏(15)
הרחב קטגוריה : פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה בע"מ ‏(1)
הרחב קטגוריה : צווי ארנונה ‏(17)
הרחב קטגוריה : קולות קוראים ‏(2)
הרחב קטגוריה : שקיפות מידע כללי ‏(19)
​​