פרוטוקול ישיבות מועצה

 

ישיבה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 2.1.2018