הוצאת רישיון עסק

 

פירוט השלבים להוצאת רישיון עסקים

הוצאת רישיון עסק מתבצעת בארבעה שלבים.
להלן פרוט השלבים והמידע הרלוונטי,

שלב ראשון – מתי נדרש להוציא רישיון לעסק?

בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח, תוספת לסוג העיסוק, שינוי בפריט, שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת שינויים פיזיים פנימיים במבנה בית העסק.

במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים.
 
הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי היחידה לרישוי עסקים, טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה וחתימת החברה לעסק של חברה בע”מ.
 
ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח במקרה של במקרה של סגירת עסק יש לעדכן את מחלקת רישוי עסקים.
 
את הבקשה יש להגיש למפקח רישוי עסקים בליווי כל המסמכים הנדרשים.

שלב שני – מסמכים הנדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק:

 • תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ”י חוק. על התוכניות לכלול גם  את הפרטים הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם מנהל העסק, סוג העסק, תרשים סביבה, מפה מצבית,תוכנית העסק
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו”ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות.
 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות- במקרה של חברה ו/או שותפות.
 •  מסמך מעו”ד או רו”ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות – במקרה של חברה ו/או שותפות.
 • תעודת זהות+ צילום תעודת זהות.
 • במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ”ג 1963.
 • אישור על תשלום אגרה
יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת המסמכים הנדרשים, רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק, אולם סירוב יימסר בכתב.
 
אם לא צורפו המסמכים הנדרשים. כמו כן רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך.לאחר הגשת הבקשה לרישיון העסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב.

תשלום אגרה

אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק. ניתן לברר את גובה האגרה במזכירות.

שלב שלישי – שלב בחינת הבקשה

בהתאם לחוק רישוי עסקים, עם קבלת הבקשה, מועברת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים לבדיקת אגף הנדסה – הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על מנת לבדוק את התאמת העסק לדיני תכנון ובניה.במידה ומתקבל אישור, מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת של כל הגורמים המאשרים המופיעים בחוק.

גורמים מאשרים

בהתאם למפורט בחוק רישוי עסקים ותקנותיו, נדרש העסק לקבל את אישור משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק ואת אישורם של גורמים נוספים בהתאם לשיקול דעת של רשות הרישוי.

נותני אישור

 • אגף הנדסה – נדרש אישורו בכל סוגי העסקים. לפרטים ניתן לפנות לאגף בטלפון: 049879828.שעות קבלת קהל במשרדי מהנדס העיר ובמחלקת בינוי עיר:
  ימים א’ ו – ד’ בין שעות 08.30-12.00 , 16.00-18.00
  כתובת: שדרות הגעתון 19,נהריה,קומה 6.
 • איגוד שירותי כבאות והצלה – נדרש אישורם בכל סוגי העסקים. לפרטים ניתן לפנות לשירותי כיבוי אש בטלפון: 102 או להיכנס לאתר שירותי כבאות והצלה
 • המחלקה לאיכות הסביבה – מטפלת בנושאי איכות הסביבה, מטרדי רעש, ריח, שפכים ונושאים סביבתיים נוספים. לפרטים ניתן לפנות לטלפון: מחלקת תברואה 049879842
 • משרד הבריאות – מטפל בתברואה ושמירה על בריאות הציבור. לפרטים ניתן לפנות ללשכת הבריאות הנפתית בטלפון: 03-9051810. כתובת: רחוב אחד העם 31, פתח תקווה.
 • משטרת ישראל – מטפלת במניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 100
 • אגף הרוקחות – באמצעות משרד הבריאות.
 • וטרינר עירוני – מטפל בעסקים הקשורים למזון מן החי (בשר, עופות, דגים) ובע”ח. לפרטים ניתן לפנות בטלפון: ד”ר אמיתי אייל תברואה וטרינר העירייה 049879324 .
 • משרד התחבורה – מטפל בעסקים המטפלים בנושאי כלי רכב, כלי שיט, מוסכים ותחנות מוניות.
 • משרד החינוך התרבות והספורט – מטפל בעסקים המטפלים בנושאי קייטנות ומכוני כושר.
 
רשות הרישוי קובעת את נותני האישור שאישורם נדרש לרישיון העסק, בהתאם למפורט בצו רישוי עסקים ובהתאם לשיקול דעת הרשות.
 
כל נותן אישור צריך להחזיר התייחסותו בתוך 30 יום או לבקש דחייה עד 90 יום, וזאת בתנאי שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.
 
כל נותן אישור בוחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק.
ניתן לעקוב אחר סטטוס הליך הרישוי גם באמצעות תיק תושב באתר האינטרנט העירוני, לאחר פירוט סטטוסים אפשריים במערכת.

אישור

במידה וכל גורמי הרישוי נתנו את אישורם, תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.
תנאים מוקדמים (סטטוס טיפול): במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים, יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים.
עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון.

סירוב

במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
לידיעתך, במידה ואחר מנותני האישור יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב מנומק.
 

דגשים לקבלת הרישיון

 • תוקף הרישיון נקבע בהתאם לתקנות רישוי עסקים תשס”א- 2000 ומצוין על גבי הרישיון.
 • הרישיון תקף רק עם חתימת בעל העסק ובכפוף לתנאים המצורפים אליו.
 • הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו תקף במידה וחלו שינוים בעסק או בעיסוק או בכתובת העסק.
 • הרישיון אינו בתוקף עם העברת בעלות או השליטה בעסק.
 • על פי תקנות רישוי עסקים יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.

סוגי רישיונות

 • רישיון תקופתי – רישיון שניתן לתקופות הקצובות בחוק, עם תום התקופה המצוינת על הרישיון יש לחדש את הרישיון.
 • רישיון זמני – רישיון הניתן לתקופה הקצרה מהמועד המצוין בתקנות אך לא פחות משנה.
 • רישיון זמני מטבעו – רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כגון אירוע חד פעמי.
 • היתר זמני – היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)

תשס”א- 2000.

היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת במקרים הבאים:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.
ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד.
עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

תנאים ברישיון

 • תנאי מוקדם – תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
 • תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 • תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.
לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).

דגשים נוספים

שימו לב!
 • בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.
 • ביקורות יערכו בהתאם להחלטת נותני האישור גם לאחר קבלת רישיון העסק.
 • ניהול עסק ללא רישיון מהוה עבירה על חוק רישוי עסקים, התשכ”ח 1968 ומהווה עילה לנקיטת צעדים כמתחייב בחוק.
 • חל איסור להוציא מהעסק לרחוב אריזות, פסולת אשפה וכיו”ב.
 • בעסק בו מותקנת אזעקה יש לרשום את מספר הטלפון במקום בולט שיאפשר יצירת קשר עם בעל העסק במקרה של הפעלת האזעקה או התראה קולית אוטומטית מכל סוג.
x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות