הגשת בקשה בצורה מקוונת למתן תווית חנייה לתושב אזור במקום חניה מוסדר

אישור לקבלת תו חנייה ישלח באמצעות מייל במידה ותמצא זכאות
פרטי הרכב יעודכנו במסופוני הפקחים בצורה אוטומטית ללא צורך במדבקה

לבירורים ופרטים נוספים חייגו: 049879812
טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

הצהרת התושב

הנני מבקש/ת בזה להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 3 א' לחוק העזר לנהריה (העמדת רכב והחנייתו) ,התשס"ה -2005 והנני מתחייב/ת להשתמש בתווית החנייה בהתאם לכל הוראות החוק כרשום מטה :

 • ​הזכאי לתווית חנייה אינו רשאי להעבירה לאחר או לרכב אחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחת מאלה:​​​​
 • ​​​​​​​העברת תווית החנייה לאחר ו/או מרכבך לרכב אחר
 • מכירת רכב
 • הפסקת השימוש הקבוע ברכב​
 • העתקת מקום מגורים
 • ​​העבירה בעלים של הרכב (שבידם תווית החנייה) את בעלותם על הרכב, או הפסיקו את השימוש הקבוע ברכב או העתיקו את מקום המגורים, חייבים להחזיר את תווית החנייה למחלקת החנייה תוך שבוע ימים מיום העברת הבעלות ברכב/הפסקת השימוש ברכב או העתקת מגורים.
 • תווית החנייה תודבק על השמשה​ הקדמית של הרכב בצד ימין, באופן שתהיה גלויה לחלוטין.

 • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ג') ושימוש בתו החנייה שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד') עד (ו') עבירה על חוק זה.

 • תוקף תווית החנייה יהיה עד 31 בדצמבר של כל שנה זוגית שלאחר שנת הנתינה 
 • באישור ושליחת טופס הבקשה המכוון את/ה מצהיר על התחייבותך לעמוד בתנאים הנ"ל​​​
שימו לב* במידה ויש חניה פרטית לדירה ויש יותר מרכב אחד בבעלותכם נא לצרף את כל רישיונות הרכב.