תוצאות מדידות רעש

​פרסום תוצאות מדידות רעש אשר בוצעו בנהריה בין השנים 2017 - 2019 

רשות/יישוב
תאריךמקור הרעשממצאיםמודדטיפול והערות
נהריה15.5.18מסעדת גרגנמצאה חריגהאיתמרהוקמו מיגונים אקוסטיים
נהריה5.6.18מסעדה גרג וקפה מנדלנמצאה חריגהאיתמרהוקמו מיגונים אקוסטיים
נהריה5.6.18טכנולוגיות להבים

נמצא רעש 

בלתי סביר 

מהמערכות 

הטכניות ורעש 

התקפי מהמכבשים

איתמר

+ גיא

תוגש תוכנית טיפול ע"י המפעל/ תיבדק האפשרות להפסקת עבודת מכבשים בלילה. לוז" סוף נובמבר 19
נהריה21.2.19מסעדת בלפוררמקולים רועשים ברחובאיתמררעש חיצוני הופסק מיידית, המשך טיפול אכיפתי ע"י דודו
נהריה21.2.19קצביה הרצל 82לא נמצאו חריגותאיתמר27.2- נשלחו ע"י דודו מכתבים להקמת מיגונים אקוסטיים