תשלום אגרת שילוט

​​פעולות הנדרשות לצורך הגשת בקשה לתליית שלטים בעיר

פירוט הפעולות: יש להגיש את טופס הבקשה לצורך תליית שלטים חתום וכולל את הפרטים הבאים:
  • ​אישור בעל הנכס עליו יתלה השלט העתידי
  • פירוט החומרים מהם יהיה עשוי השלט 
  • יש לצרף הדמיה/תמונה של המקום בו יוצב השלט​

דגשים להגשת הבקשה לאישור הצבת שלט:

  • ​אין להתקין שלט,אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת השילוט כנדרש.
  • הוצאות הסרת שלט ללא אישור יחולו על בעל השלט,כל נזק שיגרם עקב ההסרה יהיה באחריות בעל השלט ועל חשבונו.
  • המבקש להציב שלט יגיש בקשה בכתב למחלקת רישוי עסקים,בציון פרטי המבקש ומענו.
לבקשה יצורפו:
  1. תצלום חזית הנכס שעליו יוצב השילוט.
  2. תרשים השילוט,מידותיו,מקום הצגתו.
 מחלקת פיקוח ורישוי עסקים תדון בבקשה ותישלח תשובה למבקש

 במידה והעסק נסגר,הוסר/ו שלט/ים או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים,על בעל העסק להודיע בכתב ליחידת פרסום ושילוט.

רישיון השילוט הוא שנתי ויפקע ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתן
באחריות בעל העסק להחזיק את השילוט בצורה נקייה,נאה,תקינה ובטוחה.
 

כניסה לתשלום אגרת השילוט העירונית לתשלום אגרת שילוט:

​ניתן לשלם את אגרת השילוט דרך האינטרנט
ניתן לשלם את אגרת השילוט באמצעות הגעה למקום