ארנונה לעסק המנוהל מהבית

מי שמנהל עסק בתוך דירת מגורים, מתבקש לדווח על כך למחלקת הגביה. אם חלק מהנכס משמש למגורים וחלק משמש לעסק, יחויב בארנונה כל חלק לפי התעריף המתאים.

פטור מארנונה לנכס ריק

נכס שטרם אוכלס, או נכס שנעשה בו שימוש בעבר, רשאית העירייה עפ"י תקנות ההנחה להעניק הנחה של 100% עד 6 חודשים בכפוף לבדיקה בנכס ובתנאי שהנכס ריק מכל חפץ ואדם ולא נעשה בו כל שימוש.

הפטור יינתן רק מהמועד בו תימסר לעירייה הודעה בכתב מטעם בעל הנכס ויינתן רק פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס.

חילופי מחזיקים בנכס

החוק מטיל חובת תשלום ארנונה על ה"מחזיק" (הדייר) בנכס, אשר משתמש בנכס בפועל, מיום היותו מחזיק ועד ליום חדילתו מלהיות מחזיק בנכס.
 
אולם לפי החוק, כל עוד לא נמסרה לעירייה הודעה על חדילת ההחזקה, אחראי המחזיק הקודם לתשלום הארנונה שלא שולמה ע"י "המחזיק" החדש שבא אחריו.
 
מחזיק שאינו בעל הנכס יוכר ע"י העירייה רק אם ימציא לעירייה חוזה שכירות של שנה לפחות.​