הגשת בקשה לקבלת רישיון להצגת שלטים

​ע"פי חוק עזר לנהריה (מודעות ושלטים) התש"ס 2000.

עסקים נדרשים להגיש בקשה להציב שלטים למחלקת רישוי עסקים העירונית טרם הצבת השלט ברחבי העיר.

בהגשת הבקשה ידוע לי:

  1. שהרישיון להצגת השלט הינו בתוקף עד 31/12 לשנת כספים זו בלבד.
  2. התקנת והורדת שלטים תעשה בתיאום עם המחלקה לרישוי עסקים.
  3. חובה עלי להודיע בכתב למחלקה לרישוי עסקים על שינויים במידות השלט ו/או תוכנו ומיקומו.
  4. הנני מתחייב להודיע בכתב למחלקה לרישוי עסקים מועד הסרת השלט - באין הודעה בכתב אהיה חייב באגרת השילוט עד לתאריך ההודעה.
  5. הנני מאשר כי לא תהיה לי כל דרישה או תביעה לעיריית נהריה במקרה ובעל הנכס יתנגד לשילוט המבוקש.


יש להזין תעודת זהות מלאה כולל ספרת בקורת


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

נא לרשום במספרים לפי יחידת מידה של ס"מ

נא לרשום במספרים לפי יחידת מידה של ס"מ


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

נא להזין תאריך ושעה בפורמט הבא dd/mm/yyyy לדוגמא: 01/01/2018

אנא ציין כתובת מייל