הגשת בקשה לקבלת רישיון להצגת שלטים

​ע"פי חוק עזר לנהריה (מודעות ושלטים) התש"ס 2000.

עסקים נדרשים להגיש בקשה להציב שלטים למחלקת רישוי עסקים העירונית טרם הצבת השלט ברחבי העיר.

בהגשת הבקשה ידוע לי:

  1. שהרישיון להצגת השלט הינו בתוקף עד 31/12 לשנת כספים זו בלבד.
  2. התקנת והורדת שלטים תעשה בתיאום עם המחלקה לרישוי עסקים.
  3. חובה עלי להודיע בכתב למחלקה לרישוי עסקים על שינויים במידות השלט ו/או תוכנו ומיקומו.
  4. הנני מתחייב להודיע בכתב למחלקה לרישוי עסקים מועד הסרת השלט - באין הודעה בכתב אהיה חייב באגרת השילוט עד לתאריך ההודעה.
  5. הנני מאשר כי לא תהיה לי כל דרישה או תביעה לעיריית נהריה במקרה ובעל הנכס יתנגד לשילוט המבוקש.