ביצוע הסקר התחייב בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון (רע”א 2453/13 אלעזר עמר נ’ עיריית חדרה), הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחייב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח הכולל חלקי מטר רבוע (עד שתי ספרות אחרי הנקודה – 0.00) ולהעביר את כל הנכסים לחיוב בשיטה זו .
מאחר ובנהריה לא הוטמע סקר מדידות מעולם, אין בידי העירייה נתוני מדידה עדכניים של כלל הנכסים בעיר, ולפיכך התבצע סקר מקיף לצורך מיפוי הנכסים ועדכון מסד הנתונים בהתאם לשיטת המדידה המדויקת שחייב בית המשפט העליון והוראת הדין.
הסקר נערך ביוני 2019.

מטרות הסקר

הסקר נועד להשיג מספר מטרות:

  • להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מספר וגודל הנכסים במציאות בעיר לבין רישומי העירייה;
  • להביא לשוויון בין התושבים בתשלום המיסים הקבועים בחוק ולגביית מס אמת, על בסיס שיטת מדידה אחידה ומדויקת;
  • לעמוד בהוראת הדין בהנחיות פסיקת בית המשפט העליון והנחיות משרד הפנים.

את הסקר מבצעת חברת “מילגם בע”מ”, אשר נבחרה על ידי ועדת מכרזים של העירייה ושהחלה את עבודתה בשנת 2016.
יודגש ויובהר כי חברת המדידות מקבלת מהעירייה תמורה פר מדידה (מחיר לתשריט מדידה), ואינה מתוגמלת בגין תוספת או הפחתת שטחים שמדדה.

סקר נכסים

כיצד מעודכנות תוצאות המדידה?

לאחר ביצוע המדידה, הבקרה עליה ועיבוד הנתונים על ידי העירייה יקבל מחזיק בנכס, הודעת שומה ותשריט מעודכן של הנכס, הכולל פירוט מדויק של כל השטחים החייבים בארנונה וסיווגם, ומועדים בהם ניתן לברר פרטים במסגרת קבלת קהל, והמועד להגשת השגה.

כיצד פועל סקר המדידה בנהריה?

חברת המדידות מתנהלת בשני אופנים עבור נכסים פרטיים ונכסים במבנים משותפים:

  • בנכסים פרטיים – חברת המדידות יוצרת קשר עם התושבים באמצעות מכתב בקשה לתיאום מועד לביצוע המדידה במידה ואין אפשרות לגשת לנכס באופן עצמאי. באחריות התושב ליצור קשר עם חברת המדידות כדי לתאם מועד מדידה בזמן שנוח לו.
  • בנכסים בבניה רוויה – חברת המדידות מבצעת בהתאם לצו המיסים מדידה חיצונית למבנה (בשיטת ברוטו ברוטו) לאחר ביצוע המדידה, התשריט נבדק תוך השוואה לתכניות שהוגשו בעבר למחלקת ההנדסה במידה וקיימות כאלה ברשות המקומית. אם נמצאו אי התאמות בהשוואות מתבקשת חברת המדידות לבצע, במידת הצורך, תיקונים בתכניות ולהנפיק תשריט מעודכן. לאחר הליך זה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב.

חשוב לדעת, כי במידה ובמדידה נמצאו פערים העולים על 10% משטח הנכס המדווח, העירייה דרשה מחברת המדידות לבצע מדידה חוזרת על מנת לוודא בבטחה את הפער.

מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?

על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה כוללת את כל שטח הבניין לרבות קירות חיצוניים, מרפסות מקורות ושטחים משותפים.
שטחים שאינם נלקחים בחישוב הארנונה: חלל מדרגות בקומה העליונה, מחסן פלסטיק נייד, שטחים שאינם מקורים , פרגולה המקורה בסנטף שקוף .
נציין כי חניות פתוחות וחניות מקורות מכל חומר פטורות כל עוד לא נעשות בהן שימושים שאינם למטרת חניה.

מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס?

במקרה של סירוב לתאם מדידה, תוציא העירייה לתושב חיוב על פי הערכה בהתאם לחוק, אשר מתבססת על מידע אחר שבידי העירייה.

איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה?

אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:

  1. ייתכן שנתוני המדידה שהיו בידי העירייה טרם ביצוע הסקר, היו על בסיס דיווח הקבלן שבנה את הנכס. דיווח זה לא בוצע בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בצו הארנונה אלא בהתאם לשטחים הנלקחים בחשבון בדיני התכנון והבניה או לפי חוק המכר.
  2. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים לעירייה (כגון: שטחים משותפים במבנה, מרפסות סגורות וכד’).

יודגש כי ישנם נכסים שלגביהם על פי נתוני המדידה החדשים שטח המדידה החייב בארנונה קטן לעומת החיוב הקודם.

האם יש באפשרותי לערער על תוצאות המדידה?

בהחלט כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושב ביחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט מצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש בקשה לבירור על התשריט עד 30 יום ממועד קבלת המדידה. ובהמשך, במידת הצורך, ניתנת לתושב אפשרות להגשת השגה למנהל הארנונה.

אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן.

יודגש, שהבקרה הפנימית של מנהל הארנונה ביחס לתשריט טרם משלוח הודעת השומה נעשית ללא היכרות עם הנכס הספציפי או מידע שמי, ומטבע הדברים לא כל טעות ניתן לאתר במסגרתה. לכן חשוב שהתושב, המכיר את הבית, יבדוק היטב את תשריט המדידה, והיה ומצא בו טעות- יפנה לברר את הדברים או יגיש השגה במידת הצורך.

 

 

שאלות ותשובות נוספות בנושא סקר נכסים יש להפנות למוקד של חברת מילגם הפועל בעירייה: 072-2755470.