כותרת תאריך שנה  
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2021 15/12/2021 2021 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2020 31/12/2020 2020 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2019 26/02/2020 2020 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2018 11/06/2019 2019 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2017 11/12/2018 2018 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2016 27/08/2017 2017 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2015 01/10/2015 2015 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2014 01/01/2014 2014 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2013 01/01/2013 2013 דוח/צו
דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2012 01/01/2012 2012 דוח/צו

 

 הגשת בקשה לקבלת מידע וביצוע תשלום אגרת חופש המידע 

פרטי החוק

חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 199 9. תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מהו מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צלום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

ממונה על העמדת מידע לצבור

מי שמונה ע”י ראש הרשות הציבורית לטפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.
תחומים תחת אחריותו של מנהל חופש המידע ברשות:

 1. הצעות תקציב עיריית נהריה לפי חלוקה לשנים
 2. דוחות חופש המידע
 3. החלטות ועדת ערער
 4. פריסת מתקני מחזור עירוניים
 5. מבנה ארגוני
 6. ניקיון שירותים ציכוריים
 7. חוקי עזר עירוניים
 8. צווי ארנונה
 9. דוחות מבקר העירייה
 10. פרוטוקולים ישיבות מועצה
 11. פרסומים והחלטות ועדת תכנון ובניה
 12. נתוני איכות אוויר בצפון בזמן אמת
 13. פריסת אנטנות סלולריות

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה

 1. תשלום אגרת בקשה על פי חוק חופש המידע (חובה לצרף את הקבלה במסגרת הפנייה)
 2. בקשה לקבלת מידע תוגש באמצעות טופס מקוון או בכתב לממונה.
 3. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 4. חובה לצרף את הקבלה המעידה על ביצוע התשלום.
 5. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

מועדים לטיפול בבקשת מידע

 • הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב.
 • החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבעה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
 • אם לא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

אגרות

שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו.
קביעת האגרות תעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.

גובה אגרה

גובה האגרה עפ”י עדכון מ- 28.3.14:

 • אגרת בקשה – 20 ₪
 • אגרת טיפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
 • אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.

פטור מאגרה

 • מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה הרביעית.
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל בשעה הרביעית
 • מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

דרכי תשלום האגרה

 • המחאה לפקודת עיריית נהריה, שתועבר לממונה על העמדת מידע לציבור.
 • תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – באחת מקופות העירייה:
 • בבניין עיריית נהריה שדרות הגעתון 19
 • תשלום מקוון באתר העירייה

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

 • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

הגנה על צד שלישי

 • נתבקש מידע הכולל פרטים אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי – תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש
 • צד שלישי שקיבל הודע, רשאי להודיע לרשות תוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה (רצוי בציון נימוקים).
 • החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה
 • לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה.

פרטי הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נהריה:

דודו אילוז – עוזר ראש העירייה לענייני פרויקטים, ממונה על חוק חופש המידע, ואחראי על נכסי העירייה

טלפון: 04-9879871

דוא”ל : hofesh.meida@nahariya.muni.il

דוחות ממונה על חופש המידע