עיריית נהריה כי אושרו התבחינים למתן תמיכות לגופים ללא כוונת רווח בשנת 2018 מתחום הספורט

תאריך פרסום: 13/12/2017


בהתאם לנוהל משרד הפנים למתן תמיכות ולהחלטת מועצת העיר מיום 7.11.17 מודיעה בזאת עיריית נהריה כי אושרו התבחינים למתן תמיכות לגופים ללא כוונת רווח בשנת 2018 מתחום הספורט (בשלב ראשון) בהתאם לתקציב העירייה שאושר לכך.

ניתן לעיין ב - תבחינים לחלוקת התמיכות באתר האינטרנט העירוני

גופים המעוניינים בקבלת תמיכה כאמור, רשאים להגיע אל קומה ג' בבניין העירייה משרד מנכ"ל העירייה, על מנת לקבל את הטפסים להגשת בקשה לתמיכה הכוללים את הקריטריונים למתן התמיכות .

יש להגיש את הבקשות (למשרד הנ"ל) בצירוף כל המסמכים הדרושים, עד לא יאוחר מיום 1.3.18   לועדת התמיכות העירונית.

בהתאם לנוהל משרד הפנים, בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בועדת התמיכות.

עיריית נהריה